HUYẾT THANH KHÁNG BẠCH HẦU

0
1708

Immunoserum diphthericum
Huyết thanh kháng độc tổ bạch hầu là chế phẩm chứa globulin khảng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu ngoại độc tô cùa Corynebacterium diphtheriae.
Nhận dạng
Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu trung hòa độc tố của Corynebacterium diphtheriae làm cho độc tổ này trở nên không độc, vô hại đối với động vật cảm thụ.
Các thử nghiệm kiểm định
Huyết thanh kháng bạch hầu phải đáp ứng các thử nghiệm kiểm định ghi trong chuyên luận “Huyết thanh miễn dịch dùng cho người” và các yêu cầu sau đây:

Công hiệu
Công hiệu của huyết thanh kháng độc tố bạch hầu được thê hiện bằng số dơn vị quốc tế trong 1 ml (IU/ml).
Tiêu chuẩn: Không nhỏ hơn 500 IU/ml. Xác định công hiệu của huyết thanh kháng độc tổ bạch hầu được thực hiện bằng phương pháp trung hòa trong da thỏ hoặc bằng phương pháp trung hòa trên chuột lang có cân nặng mỗi chuột từ 250 g đến 350 g (Phụ lục 15.15).
Bảo quản
Huyết thanh kháng bạch hầu cần được bào quản trong điều kiện lạnh, ở nhiệt độ từ 2 °c đến 8 °c, không để đóng băng.
Nhãn
Các thông tin ghi trên nhãn được tuân thủ theo quy định chung ghi trong chuyên luận “Huyết thanh miễn dịch dùng cho người”.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây